Buổi lễ chia tay cô Lê Thị Chính về nghỉ hưu theo chế độ